Kampaania eeskirjad. Promokoodi kasutustingimused

 1. Mõisted
  • Reklaamkood on kindel sümbolite järk, mille aktiveerimisel ja muude Reklaamkoodi kasutustingimuste järgimisel antakse kasutajale Soodustus.
  • Soodustus on Kasutajale taksoteenustele firma Yandex.Taxi B.V. (edaspidi Yandex) poolt antav soodustus Kasutaja reisijate- ja pagasi veoteenuse sõidutaksoga võimaliku nõudluse kohta info avaldamisel (edaspidi tellimus) Yandex.Taxi mobiilrakenduse kaudu.
  • Kupong on dokument (sealhulgas ka paberkaart või muu jagamismaterjal, plakat või muu avalikuks näitamiseks ettenähtud kandja, mistahes muu reklaammaterjal), mis sisaldab Reklaamkoodi ja Soodustuse andmise tingimused.
  • Veebilehekülg on lehekülg Interneti võrgus, mis sisaldab Koodi ja Soodustuse andmise tingimusi.
 2. Reklaamkood tehakse Kastajale teatavaks Kupongil printimise või Veebileheküljel avaldamise teel.
 3. Reklaamkood annab õiguse Soodustuse saamiseks Kupongil või Veebileheküljel toodud suuruses Reklaamikoodi kasutustingimustejärgimisel, mis on samuti toodud ka Kupongil või Veebileheküljel ja käesolevates Reeglites. Nende tingimuste hulka, sealhulgas, võivad kuuluda kas üks või mitu järgmistest tingimustest:
  • Soodustuse andmine esimesele reisile, st esimesele taksotellimusele Yandex.Taxi teenuse kasutades, kasutades vastava Kasutaja telefoninumbri ja/või Kasutaja Seotud pangakaardi numbrit ja/või Kasutaja mobiiltelefoni, & võttes arvesse käesolevate Tingismuste p. 8 toodud sätteid;
  • Soodustuse andmine esimesele mitmele reisile (näiteks, esimesele kolmele reisile). Sel juhul Soodustus antakse esimesel reisil nii nagu see on määratud käesolevate Tingimuste p 3.1., aga samuti järgmiste reiside vastava arvu tegemisel esimese reisi sooritamisel Reklaamkoodi kasutades;
  • Soodustuse andmine ainult sularahata tasumisel, st sõidutakso veoteenusteeest sularahata tasumisel Seotud pangakaardi kasutades (k.a. kaardi väljastaja piirangud, kaardid, mille kaardid osalevad kampaanias) Yandex.Taxi mobiilrakenduses;
  • Soodustuse andmine üksnes teatud parameetrite valimise tingimusel taksotellimisel mobiilse rakenduse Yandex.Taxi kasutades;
  • Soodustuse andmine ainult sõidutaksoga reisidele, mis on tellitud mobiilrakenduse Yandex.Taxi kasutades teatud territooriumil (sealhulgas linnati, reisi alg- ja lõpp-punktide piiranguid) ja/või teatud tähtaja jooksul. Kood muutub kehtetuks koodi kehtivustähtaja möödumisel.

  Sularahata tasumise eesmärgil aktsepteeritakse ainult pangakaardid füüsilisel andmekandjal; ettemakstud virtuaalseid pangakaarte ja muid elektroonilisel kujul kaarte, nagu ka muid elektroonilisi maksevahendeid vastu ei võeta.

  Juhul kui sellised territooriumid ja/või tähtaeg ei ole märgitud Kupongis ja/või Veebilehel, siis loetakse territoorium piiratutena linna ja maakonna piiridega, kus korraldatud Kupongide/Reklaamkoodide levitamine; tähtaeg aga loetakse piiratud perioodiga, mil vastav Kupong/Reklaamkood on saadaval avalikuks teadmiseks.

 4. Kood kehtib linnades, kus töötab Yandex. Taxi teenus juhul, kui Koodis ei ole toodud teisiti.
 5. Soodustuse suurus on toodud:
  • koos käibemaksuga käibemaksukohustlasest taksopargi poolt taksoteenuse osutamise puhul,
  • ilma käibemaksuta taksoteenuse osutamisel taksopargi poolt, mis ei ole käibemaksukohustalane.
 6. Koodi saab kasutada ühe Kasutaja poolt vaid üks kord juhul, kui Kupongil või Veebileheküljel ei ole toodud teisiti.
 7. Reisi hinna ja Soodustuse summa vahe, aga samuti ka Soodustuse summa ei maksta välja rahas.
 8. Soodustus kehtib ainult Yandex.Taxi teenuse poolt valimiseks pakutud taksoparkide poolt Reklaamkoodi aktiveerimisel.
 9. Reklaamkoodide väärkasutamisega vastuvõitlemisel ja/või Reklaamkoodide kuritarvitamiste puhul kasutamisel Yandex jätab endale õiguse rakendada muid, käesolevates tingimustes otseselt nimetamata kontrollmeetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kontrollida, kas Kasutaja teeb tõepoolest esimese päringu Yandex.Taxi teenust kasutades (esimene sõit), kas Kasutaja ei ole Yandex isiku-vastaspoole töötaja või esindaja, kellelt on tema Reklaamikoodi saanud, aga samuti keelduda Soodustuse andmisest vastavate Reklaamkoodi kuritarvitamise ja/või väärkasutamise tuvastamise juhul.
 10. Reklaamkoodi kasutamine võib osutada tehnilistel põhjustel võimatuks Kasutaja poolt Yandex.Taxi mobiilrakenduse uusimale versioonile mitteuuendamise korral ja/või muudel põhjustel. Tehnilistel põhjustel Reklaamkoodi Soodustus, mille kasutamise eelduseks on tellimuse eest sularahata tasumine, võib osutada võimatuks makseviisi muutmise puhul sularahas tasumise vastu ja/või hilisemal makseviisi tagasimuutmisel sularahata tasumise vastu.
 11. Reklaamkoodi aktiveerimine tähendab Kasutaja täielikku nõusolekut käesolevate tingimustega.
 12. Reeklaamkoodide aktiveerimist ja kasutamist puudutavate pöördumiste vaatlemisel on Yandex.Taxi klienditoel õigus nõuda ning klienditoe poole pöörduv Kasutaja on kohustatud esitama tema poolt Reklaamkoodi saamise fakti kinnitust: Reklaamkoodiga kaardi fotot, Reklaamkoodiga veebilehe screenshot’i ja/või muud kinnitust klienditoe töötaja korraldusel. Sellise kinnituse mitteesitamise puhul Yandex.Taxi jätab endale õiguse keelduda Soodustuse andmisest.

Reklaamkoodi aktiveerimine

Reklaamkoodi saab kasutada vaid peale aktiveerimist. Reklaamkoodi aktiveerimisel tuleb see sisestada eriväljale enne tellimuse vormistamist.

Android

iOS